STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Karkonoski Klub Sportowy „JELENIA GÓRA”
Jelenia Góra 15.02.2024 r.

Standard I. POLITYKA: Stowarzyszenie ustanowiło i wprowadziło w życie Politykę
ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
a) Polityka dotyczy całego sztabu szkoleniowego Karkonoskiego Klubu Sportowego
„JELENIA GÓRA”w Jeleniej Górze,
b) Organ zarządzający stowarzyszeniem zatwierdził Politykę, a za jej wdrażanie i
nadzorowanie odpowiada kierownictwo klubu,
c) Polityka ochrony dzieci jasno i kompleksowo określa:
– zasady bezpiecznej rekrutacji szkoleniowców,
– sposób reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia,
– zasady bezpiecznych relacji szkoleniowiec – dziecko i dziecko – dziecko,
– zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci.
d) Polityką zapoznany jest sztab szkoleniowy klubu.
Standard II. PERSONEL: Placówka monitoruje, edukuje i angażuje swoich
pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
Standardy podstawowe:
a) W ramach rekrutacji członków sztabu szkoleniowego pracujących z dziećmi będzie
prowadzona ocena przygotowania kandydatów do pracy z nimi,
b) Placówka uzyska od każdego szkoleniowca dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na
Tle Seksualnym oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego,
c) Określone zostaną zasady bezpiecznych relacji szkoleniowców z dziećmi, wskazujące,
jakie zachowania w placówce są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z
dzieckiem.
d) Klub zapewni swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed
krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:
– rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,
– procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia,
Standardy uzupełniające:
a) Cały personel stowarzyszenia pracujący z dziećmi będzie przygotowany, by edukować
dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem,
b)Szkoleniowcy dysponują materiałami edukacyjnymi dla dzieci oraz aktywnie je
wykorzystują.
Standard III. PROCEDURY: W stowarzyszeniu obowiązują procedury zgłaszania
podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dziecka.
a) Klub posiada procedury, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć
w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu
organizacji, członków rodziny, rówieśników i osób obcych,
b) Klub dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się
interwencja i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum
interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz
zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom,
c) W klubie wyeksponowane są informacje dla dzieci na temat możliwości uzyskania
pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i
młodzieży.
Standard IV. MONITORING: Stowarzyszenie monitoruje i okresowo weryfikuje
zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci.
Standardy podstawowe:
a) Przyjęta Polityka ochrony dzieci jest weryfikowana, przynajmniej raz w roku, ze
szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci.
Standardy uzupełniające:
a) W ramach weryfikacji Polityki stowarzyszenie konsultuje się z dziećmi i ich
rodzicami/opiekunami.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
Wytyczne i procedury postępowania dla kierownictwa i sztabu szkoleniowego
Karkonoskiego Klubu Sportowego „JELENIA GÓRA”

Polityka ochrony dzieci
Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez sztab szkoleniowy
Karkonoskiego Klubu Sportowego „JELENIA GÓRA”jest działanie dla dobra małoletniego
w jego najlepszym interesie.
Szkoleniowiec Karkonoskiego Klubu Sportowego „JELENIA GÓRA”traktuje dziecko z
szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby.
Niedopuszczalne jest stosowanie przez szkoleniowca wobec małoletniego przemocy w
jakiejkolwiek formie.
Szkoleniowiec Karkonoskiego Klubu Sportowego „JELENIA GÓRA” realizując te cele,
działa w ramach obowiązującego prawa oraz swoich kompetencji.

Rozdział I Objaśnienie terminów

§ 1

1. Szkoleniowcem Karkonoskiego Klubu Sportowego „JELENIA GÓRA” jest osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy wolontariackiej.
2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności
jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również
rodzic zastępczy.
4. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. Jednak
w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować
rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.
5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu
karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym szkoleniowca klubu lub
zagrożenie dobra dziecka.
6. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

Rozdział II Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

§ 2

1. Szkoleniowy Klubu posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają
uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka Szkoleniowy Klubu podejmują
rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i
motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

Rozdział III Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

§ 3

W przypadku podjęcia przez szkoleniowca Klubu podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone,
trener ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazanie Zarządowi Klubu.

§ 4

1. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
a) podjęcia przez klub działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym
zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,
b) wsparcia, jakie klub zaoferuje dziecku.

§ 5

1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego
oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) zostaje powołany zespół
interwencyjny w skład którego wchodzą szkoleniowcy oraz przedstawiciel Zarządu Klubu.
Ze spotkania sporządza się protokół.

§ 6

1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez szkoleniowca rodzicom / opiekunom z
zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
2. Szkoleniowiec informuje rodziców/opiekunów o obowiązku klubu zgłoszenia podejrzenia
krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura / policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura Niebieskiej
Karty).
3. Po poinformowaniu rodziców przez trenera, Zarząd Klubu składa zawiadomienie o
podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do
sądu rejonowego.
4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie
poprzedzającym.

§ 7

1. Z przebiegu interwencji sporządza się protokół.
2. Wszyscy pracownicy stowarzyszenia i inne osoby, które w związku z wykonywaniem
obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym
związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając
informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział IV Zasady ochrony danych osobowych dziecka

§ 8

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie o
ochronie danych osobowych.
2. Pracownik klubu ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które
przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych
przed nieuprawnionym dostępem.
3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym
na podstawie odrębnych przepisów.
4. Pracownik klubu jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i
udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, powołanego w trybie
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 9

Pracownik klubu może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub
edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób
uniemożliwiający identyfikację dziecka.

§ 10

1. Pracownik klubu nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego
rodzinie.
2. Pracownik klubu, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z
opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych
przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody pracownik klubu podaje
przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.
3. Pracownik klubu nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
4. Pracownik klubu nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie
dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik klubu jest
przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
5. Pracownik klubu, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w
kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po
wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

§ 11

1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom teren bazy sportowej
klubu.
2. Zarząd klubu, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym.

Rozdział V Zasady ochrony wizerunku dziecka

§ 12

Klub, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę
wizerunku dziecka.

§ 13

1. Pracownikowi klubu nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania
wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie
instytucji bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
2. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka pracownik
klubu może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody.
Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do
opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie,
krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest
wymagana.

§ 14

1. Upublicznienie przez pracownika klubu wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek
formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna
prawnego dziecka.
2. Pisemna zgoda powinna zawierać informację, gdzie zostanie umieszczony
zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (na przykład: że
zostanie umieszczony na stronie www. youtube.pl w celach promocyjnych).

Rozdział VI Monitoring stosowania Polityki

§ 15

1. W przypadku konieczności interwencji w sytuacji dotyczącej łamania praw dziecka
Zarząd Klubu wyznacza osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w klubie.
2. Osoba, o której mowa sporządza Raport, który następnie przekazuje Zarządowi Klubu.

Rozdział VII Przepisy końcowe

§ 16

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
2. Ogłoszenie następuje poprzez przesłanie tekstu drogą elektroniczną.

1. Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

………………………….. dnia ………………. ……….. r.
Prokuratura Rejonowa w
(właściwa ze względu na miejsce popełnienia
przestępstwa)

Zawiadamiający:
imię i nazwisko lub nazwa instytucji
reprezentowana przez
adres do korespondencji

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Niniejszym składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (na przykład wykorzystywania
seksualnego małoletniego) …………………………………………(imię i nazwisko, data urodzenia) przez
……………………………………………. (imię i nazwisko domniemanego sprawcy).
Uzasadnienie
W trakcie wykonywania przez …………………………………………………(imię i nazwisko pracownika) czynności służbowych –
(wpisać jakich) z ………………………………………………….(imię i nazwisko małoletniego) dziecko ujawniło niepokojące treści
dotyczące relacji z ojcem oraz zachowań o charakterze seksualnym ojca wobec niej / niego. (Dalszy opis podejrzenia popełnienia
przestępstwa należy uzupełnić zgodnie z tym, co się wydarzyło. Ważne, by zaznaczyć na przykład: kiedy i gdzie miało miejsce
zdarzenie, kto mógł je widzieć / wiedzieć o nim, kto mógł popełnić przestępstwo)………………………………………
Mając na uwadze powyższe informacje, a także dobro i bezpieczeństwo dziecka, wnoszę o wszczęcie postępowania w tej sprawie.
W przypadku konieczności przesłuchania osób związanych ze sprawą (psychologa, pedagoga, wychowawcy itp.) podaję informacje
do kontaktu:

imię i nazwisko, telefon, e-mail                                                                                 podpis osoby zgłaszającej

 

2. Wzór wniosku o wgląd w sytuację dziecka / rodziny

Sąd Rejonowy w

…………………………………………………
Wydział Rodzinny i Nieletnich

(właściwy ze względu na miejsce zamieszkania)

Wnioskodawca:
………………………………………
imię i nazwisko lub nazwa instytucji
……………………………………….
reprezentowana przez
………………………………………..
adres do korespondencji
Uczestnicy postępowania:
………………………………………..
imiona i nazwisko rodziców
………………………………………..
adres zamieszkania
………………………………………….
imię i nazwisko dziecka, data urodzenia
Niniejszym wnoszę o wgląd w sytuację małoletniego………………………………………………………………. (imię i nazwisko
dziecka, data urodzenia) i wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych.
Uzasadnienie
Opis sytuacji zagrożenia dobra dziecka…………………………………………………………………………………………………
Mając powyższe fakty na uwadze, można przypuszczać, że dobro małoletniego jest zagrożone, a rodzice nie wykonują właściwie
władzy rodzicielskiej.
Dlatego wniosek o wgląd w sytuację rodzinną małoletniego i ewentualne wsparcie rodziców jest uzasadniony.
W przypadku konieczności przesłuchania osób związanych ze sprawą (psychologa, pedagoga, wychowawcy itp.) podaję informacje
do kontaktu:
……………………………………………………………………………..               …………………………………………………..
imię i nazwisko, telefon, e-mail                                                                       podpis osoby wnioskującej

3. Ważne numery telefonów:
Gdy wiesz lub podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone, zadzwoń!
Fundacja Dzieci Niczyje 22 616-19-69
Centrum Interwencyjnego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 22 626-94-19
Rzecznik Praw Dziecka 22 696-55-42
Warszawska Niebieska Linia 22 668-70-00
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 22 826-10-16
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111
Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800-12-12-12

Przewiń do góry
Skip to content